European Copper Institute Poland

Recykling i zrównoważony charakter miedzi 1

 

Najprawdopodobniej pojęcie recyklingu jest ci już znane i segregujesz papier, szkło, buty, ubrania, puszki po napojach i konserwach, ale czy kiedykolwiek pomyślałeś o recyklingu miedzi?

Mosiężne krany w łazience, miedziane rury instalacji wodociągowej i przewody elektryczne – wszystkie one zawierają miedź i są znacznie bardziej długotrwałe i wartościowe niż którykolwiek z wymienionych wyżej materiałów. Wszystkie te, zawierające miedź, elementy ostatecznie staną się dostępne dla recyklingu, być może przy okazji remontu lub przebudowy, są bowiem zbyt cenne by je wyrzucać do kubła na śmieci lub do zsypu, skąd w końcu trafiłyby na wysypisko odpadów. One także mogą być poddane recyklingowi, a odzyskana miedź użyta do wyrobu nowych produktów, będzie miała takie same własności jak miedź pierwotna otrzymana w procesie wydobycia i rafinacji.

Zdolność do powtórnego przetworzenia (recyklingu) jest jedną z właściwości, które ułatwiają ustalenie ekoreferencji miedzi, tzn. określenie w jakim stopniu materiał ten jest przyjazny dla środowiska.

Popyt na miedź oraz takie metale, jak stal, aluminium i nikiel, rośnie wraz z ciągłym rozwojem przemysłowym krajów całego świata i wynikającym stąd, coraz większym zapotrzebowaniem na surowce. Rosnący nacisk na recykling ma pomóc w oszczędzaniu światowych zasobów surowców, jednak bardziej wnikliwa ocena pod względem ekologicznym, wymaga także uwzględnienia zrównoważonego charakteru materiału.

Ogólnie przyjmuje się, że zrównoważenie środowiskowe oznacza koncepcję zaspokojenia obecnych potrzeb, bez ograniczania możliwości zaspokajania swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia.

Pełne wyjaśnienie pojęcia zrównoważenia wykracza poza zakres tego e-materiału, niemniej pewne środowiskowe aspekty zrównoważenia takie, jak oszczędność energii i ograniczanie składowania odpadów na wysypiskach oraz niektóre aspekty społeczne, jak ochrona zdrowia publicznego, zostały tu uwzględnione.

(Courtesy of ICSG)

Rysunek 1: Od roku 1900, kiedy światowa produkcja miedzi była mniejsza niż 500 tys. ton, światowe wydobycie miedzi wzrastało w tempie 3,4% rocznie do 21 mln ton w 2013 r. Produkcja metodami ekstrakcji rozpuszczalnikiem i elektrolitycznego otrzymywania metalu (SX-EW), praktycznie nieistniejąca przed rokiem 1960, osiągnęła blisko 3,8 mln ton w roku 2013, tj. blisko 18% całej produkcji.

Miedź jest metalem, który w naturalnych warunkach występuje w skorupie ziemskiej, jest niezbędny dla rozwoju wszystkich form życia oraz odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju cywilizacji. Jest metalem najdawniej użytkowanym przez człowieka – pierwsze monety miedziane pochodzą z lat 8700 p.n.e. – a stapiany z cyną stanowi pierwszy, kiedykolwiek użyty stop, znany pod nazwą brązu.

Całkowite światowe zapotrzebowanie miedzi rafinowanej w 2013 r. wyniosło w przybliżeniu 21 mln ton.

Miedź pochodzi z dwóch źródeł:

Źródła pierwotne
Wydobycie surowca jest określane jako “produkcja pierwotna”. Wyróżniamy tu dwa sposoby pozyskiwania metalu: koncentrat siarczkowej rudy miedzi, z którego metal jest wytapiany, oraz metoda ekstrakcji rozpuszczalnikiem i elektrolitycznego otrzymywania metalu (SX-EW) z rud tlenkowych. Metoda SX-EW wykorzystuje kwas siarkowy wytwarzany w procesie wytapiania miedzi z rud siarczkowych. (Zob. “Wydobycie i otrzymywanie miedzi z rud: Rudy siarczkowe” oraz “Wydobycie i otrzymywanie miedzi z rud: Rudy tlenkowe”).

(Dzięki uprzejmości Aurubis)

Miedź jako gotowy produkt.

Źródła wtórne
W celu pokrycia całkowitego rocznego zapotrzebowania na miedź w ilości około 4 mln ton, europejski przemysł miedziowy pozyskuje surowce z czterech źródeł:

  • Wydobycie rud w Unii Europejskiej (20%)
  • Złom krajowy i przemysłowy wewnątrz Unii Europejskiej (43%)
  • Import rud i koncentratów (25%)
  • Import netto metalu z innych regionów (12%).
(Dzięki uprzejmości Aurubis)

Złom poprodukcyjny, albo “nowy złom”, pochodzi bezpośrednio od producentów i ma bardzo wysoką wartość.

Złom powstały po wycofaniu produktów z eksploatacji jest często pomieszany z lutowiem lub z innymi metalami i tworzywami sztucznymi, co podraża jego odzyskiwanie. Ilość tego rodzaju złomu rośnie gwałtownie, gdyż rządy zakazują jego usuwania jako odpadu na wysypiska lub do spalarni odpadów. Metale odzyskiwane z tego złomu zawierają złoto, platynę, srebro i metale ziem rzadkich, takie jak neodym.

Wykres poniżej przedstawia podział tonażu miedzi (w mln ton) według źródeł pochodzenia w roku 2014. Możesz zobaczyć, że recykling złomu jest istotnym źródłem miedzi. Zwiększenie ilości miedzi odzyskiwanej ze złomu będzie miało duży wpływ na producentów miedzi przez obniżenie ich zużycia energii.

(Dzięki uprzejmości International Copper Study Group i Międzynarodowej Rady Miedzi Kutej)

Rysunek 2: Tonaż miedzi według źródeł pochodzenia w roku 2014.

Obejrzyj wideo zawierające fakty i liczby na temat nowoczesnego recyklingu miedzi:

Czy wiedziałeś, że:
Blisko jedna trzecia zapotrzebowania na miedź jest każdego roku pokrywana z recyklingu.