European Copper Institute Poland

Wydobycie i otrzymywanie miedzi z rud: rudy siarczkowe – odpowiedzi

 

Minerał Wzór chemiczny Zawartość miedzi %
Kupryt Cu2O Zob. pytanie 2
Chalkozyn Cu2S Zob. pytanie 2
Bornit Cu2FeS4 63
Malachit CuCO3Cu(OH)4 58
Azuryt 2CuCO3Cu(OH)4 55
Chalkopiryt Cu2FeS2 35

1. Uszereguj wymienione produkty procesu otrzymywania miedzi w kolejności rosnącej według zawartości miedzi. Wykorzystaj schemat jako wskazówkę:

 • Kamień miedziowy
 • Ruda
 • Miedź katodowa
 • Miedź konwertorowa (blister)
 • Miedź anodowa
 • Koncentrat
 • Miedź rafinowana ogniowo

Prawidłowa kolejność jest następująca:

 • Ruda (0,25 to 0,5% miedzi)
 • Koncentrat (30% miedzi)
 • Kamień miedziowy (50-70% miedzi)
 • Miedź konwertorowa (blister) (98% miedzi)
 • Miedź rafinowana ogniowo (99% miedzi)
 • Miedź anodowa (99% miedzi)
 • Miedź katodowa (99,99% miedzi)

2. Korzystając z układu okresowego pierwiastków znajdź masy atomowe pierwiastków w kuprycie i chalkozynie. Następnie oblicz procentową zawartość miedzi w każdym z tych minerałów. Nie zapomnij, aby podwoić masę miedzi jeżeli we wzorze występuje Cu2.

Masy atomowe wynoszą:

Ar(Cu) = 64; Ar(O) = 16; Ar(S) = 32

Masa molowa Cu2O = 128 + 16 = 144
Procentowa zawartość miedzi w Cu2O jest zatem 128/144 x 100 = 89%

Masa molowa Cu2S = 128 + 32 = 160
Procentowa zawartość miedzi w Cu2S jest zatem 128/160 x 100 = 80%

3. Które minerały w tabeli są siarczkami?

Chalkozyn, bornit i chalkopiryt

4. Dlaczego dwutlenek siarki jest separowany z gazów odlotowych pieca szybowego?

Dwutlenek siarki jest wykorzystywany do produkcji kwasu siarkowego. Uwolniony do atmosfery powodowałby opad kwaśnego deszczu, jak również stanowiłby poważne zagrożenie zdrowia dla osób mieszkających w pobliżu pieców. Kwas siarkowy jest cennym produktem ponieważ jest używany do ługowania rud tlenkowych.