European Copper Institute Poland

Wydobycie i otrzymywanie miedzi z rud: rudy tlenkowe – odpowiedzi

 

1. Dlaczego elektrolityczna rafinacja miedzi (elektrolityczne otrzymywanie) może odbywać się bez użycia miedzianych anod?

W procesie elektrorafinacji z wykorzystaniem miedzianych anod, miedź znajduje się w anodzie. W procesie elektrolitycznego otrzymywania metalu, miedź znajduje się w elektrolicie.

2. W procesie elektrolitycznej rafinacji miedzi anodowej z rud siarczkowych, niewielkie ilości zanieczyszczeń pochodzących z anody tworzą szlam anodowy, zawierający metale szlachetne. W procesie SX-EW nie ma szlamu. Wyjaśnij dlaczego.

W procesie elektrolitycznego otrzymywania metalu nie ma miedzianej anody. Elektrolit zawiera jony miedzi wraz z minimalnymi zanieczyszczeniami. Metale szlachetne pozostają na stanowisku ługowania i nie są odzyskiwane.

Powyższy schemat ukazuje, w jaki sposób kwas siarkowy jest wykorzystywany do ekstrahowania miedzi. Podstawowa różnica między procesem pirometalurgicznym a ekstrakcją polega na tym, że w procesie ekstrakcji nie dostarcza się energii cieplnej.