“MicroGroove” – rura miedziana do zadań specjalnych

Rury miedziane w klimatyzacji

Rury miedziane są szeroko stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji ze względu na ich doskonałe własności, do których możemy zaliczyć dużą przewodność cieplną, odporność na wysokie ciśnienia i temperaturę oraz efektywność energetyczną. Podstawową rurą miedzianą stosowaną w chłodnictwie i klimatyzacji jest rura miedziana wykonana zgodnie z normą PN-EN 12735-1.

Nowe chłodziwa i nowe technologie

Obecnie dostępne są różne nowe technologie do wymienników ciepła z rurami miedzianymi, które umożliwiają zmianę na alternatywne czynniki chłodnicze w klimatyzatorach i systemach techniki chłodniczej. Nowe konstrukcje wymienników ciepła wymagają mniej chłodziwa, pracują z wyższym ciśnieniem, są bardziej efektywne energetycznie i bardziej odporne na porażenie grzybem. Wszystkie te czynniki prowadzą do polepszenia wartości wskaźnika Life Cycle Climate Performance.

“MicroGroove”

“MicroGroove” to rura miedziana o małych średnicach ze specjalnie ukształtowaną powierzchnią wewnętrzną do zastosowania w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Rowki lub żłobienia na powierzchni wewnętrznej rury miedzianej MicroGroove prowadzą do lepszego przewodzenia ciepła w rurach miedzianych z małymi średnicami. Żłobienia wewnętrzne polepszają proporcję powierzchni do objętości oraz zapewniają lepszy przepływ chłodziwa w kontakcie z wewnętrzną powierzchnią rury. Rezultatem jest bardziej efektywne połączenie przewodzenia ciepła i konwekcji. Stosowanie rur o małych średnicach ze żłobieniami wewnętrznymi umożliwia budowę znacznie mniejszych urządzeń. Systemy są tym samym kompaktowe, energooszczędne i wysokosprawne.

i jej zalety

Do zalet zastosowania rur miedzianych MicroGroove możemy zaliczyć:

  •  zmniejszenie ilości materiału rurowego i lamelowego oraz mniejsze użycie chłodziwa, co przyczynia się do zmniejszenia całkowitych kosztów systemu. Zastosowanie rur miedzianych z mniejszą średnicą prowadzi do polepszenia sprawności energetycznej, oraz do bardziej kompaktowych wymiarów jednostek i niższych kosztów materiałowych całego systemu. Przy zmianie ze standardowych rur 9,52 mm na rury 5 mm ze żłobieniami wewnętrznymi różnica może być znacząca;
  • zmniejszenie masy rury o 40 do 50 procent;
  • zmniejszenie masy lameli o 40 do 50 procent;
  • zmniejszenie objętości wewnętrznej o co najmniej 50 pro-cent i odpowiednio mniejsza ilość czynnika chłodniczego;
  • redukcję wymaganej grubości ścianki o 50 procent przy jednoczesnym spełnieniu wymogów w zakresie odporności na ściskanie;
  • zwiększenie współczynnika przenikania ciepła o co najmniej 20 procent i tym samym wyższa wymiana ciepła;
  • 40% niższe koszty wymiennika ciepła.Obecnie dostępne są różne nowe technologie dla wymienników ciepła z rurami miedzianymi, które są odpowiednie do zmiany na alternatywne czynniki chłodnicze w klimatyzatorach i systemach techniki chłodniczej.

Więcej informacji