Miedź: historia sukcesu w zrównoważonej gospodarce wodnej

Niezbędna dla funkcjonowania przemysłu miedzi

Woda jest zasobem krytycznym dla górnictwa i procesów produkcji metali, a przemysł miedziowy jest bardzo świadomy wpływu swojej działalności na środowisko, w tym na zużycie wody.
Wydobycie miedzi jest często zlokalizowane w miejscach narażonych na brak wody, co sprawia, że oszczędzanie wody jest koniecznością. Dlatego jesteśmy świadomi, że nasz przemysł odgrywa ważną rolę w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom związanym z wodą i jesteśmy zaangażowani w realizację celu zrównoważonego rozwoju ONZ 2015, jakim jest zapewnienie zrównoważonego wykorzystania wody i zarządzania nią.
W ostatnich dziesięcioleciach przemysł miedziowy poczynił znaczne wysiłki w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko i zminimalizowania śladu swojej działalności w całym łańcuchu wartości, w tym celu niektóre firmy zajmujące się górnictwem miedzi przygotowały projekty przywrócenia ekosystemów po zakończeniu wydobycia. Firmy należące do sieci Copper Alliance opracowały innowacyjne procesy oczyszczania, zarówno w celu zmniejszenia ilości ścieków, jak i zapewnienia, że spełniają one wymagane normy jakościowe, zanim zostaną skierowane do strumieni, rzek i wód przybrzeżnych.
Obecnie firmy zrzeszone w Copper Alliance przetwarzają na całym świecie ponad 3 miliardy m3 wody rocznie, co w dużej mierze przewyższa ilość pobieranej wody.

Oczyszczanie ścieków w Europie

Europejski przemysł miedziowy od dawna inwestuje w innowacyjne rozwiązania w zakresie uzdatniania wody, aby zapewnić bezpieczeństwo zrzutów wody i zgodność z rygorystycznymi wymogami UE i lokalnymi pozwoleniami. Spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, wykraczające poza obowiązujące wymogi unijne i lokalne.
Woda przemysłowa jest wykorzystywana w przemyśle miedziowym do różnych celów, w tym do chłodzenia bezpośredniego i pośredniego, transportu odpadów, flotacji, granulacji żużla i elektrolizy. Członkowie Copper Alliance stosują najlepsze dostępne techniki oczyszczania ścieków (określone przez Komisję Europejską), które gwarantują że rozpuszczone metale i ciała stałe są skutecznie usuwane. Ponadto oczyszczona woda jest w coraz większym stopniu ponownie wykorzystywana, co znacznie zmniejsza zużycie wody słodkiej i dodatkowo chroni środowisko oraz ogranicza zużycie zasobów naturalnych.

Do najbardziej innowacyjnych procesów oczyszczania ścieków stosowanych przez firmy członkowskie na różnych etapach produkcji miedzi (górnictwo, hutnictwo i rafinacja, półfabrykacja) należą:

KGHM Żelazny Most

jest największym w Europie Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych, który jest w stanie przechować 657 mln m3 pozostałości (odpadów przeróbczych) pozostałych po wzbogacaniu rud miedzi. Jest to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej monitorowanych obiektów tego typu na świecie, z wdrożonym bezpiecznym i efektywnym programem gospodarki odpadami, co oznacza, że wody odprowadzane do Odry spełniają najsurowsze normy czystości. Po zakończeniu obecnych prac rozbudowy będzie w stanie składować 950 mln m3 odpadów do 2038 roku. Więcej

Aurubis

europejski lider w dziedzinie recyklingu miedzi, zainwestował 6,3 mln euro w otwarcie oczyszczalni ścieków deszczowych o wydajności 230 m3 /h w zakładzie produkcyjnym Pirdop w Bułgarii, stając się jednym z niewielu podmiotów w UE, które połączyły trzy oczyszczalnie (przemysłowe, domowe i deszczowe). Najnowsza technologia zastosowana w zakładzie pozwala na to, aby poziom jakości odprowadzanych wód był w pełni zgodny z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) w UE. Więcej

Więcej informacji na temat wyników przemysłu miedziowego w zakresie gospodarki wodnej można znaleźć we Wskaźnikach Zrównoważonego Rozwoju, kompleksowym zestawieniu danych mierzących wkład naszych firm członkowskich w realizację celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.