Polityka Prywatności

data ostatniej modyfikacji: 23 maja 2018

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu www.copperalliance.pl. Dostarcza  informacji o uprawnieniach, które przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich  danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi Sp. z o.o. na stronie internetowej.

Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających ze strony internetowej przez Europejski Instytut Miedzi Sp. z o.o. jak również wyrazem przestrzegania przez Spółkę zasad ochrony danych osobowych.

Administrator Danych – kontakt

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym portalem www.copperalliance.pl jest Europejski Instytut Miedzi Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000166369; NIP 8961000502; Regon 930477819, zwany dalej „Administratorem”.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik zachęcany jest do skontaktowania się z Administratorem:

 • mailowo na adres: biuro@instytutmiedzi.pl
 • pisemnie, na adres: Europejski Instytut Miedzi Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław.

Przetwarzane dane osobowe oraz cele przetwarzania

Za pomocą znajdującego się na stronie formularza – w zakładce Skontaktuj się z ekspertem, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z przedstawicielem Copper Alliance, podając: imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, rodzaj wykonywanego zawodu, numer telefonu, adres oraz adres e-mail. Tak udostępnione dane przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania w temacie badań o charakterze nie komercyjnym.

Dane osobowe wykorzystywane są w przypadku zapisania się na newsletter. Udostępniony adres mailowy oraz imię i nazwisko przetwarzane są do przesyłania informacji o nowościach branżowych, wydarzeniach. Użytkownik w wiadomości potwierdzającej zapis do Newslettera otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych.

Podane dane mogą być przetwarzane, za zgodą Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jakim została wyrażona.

Udostępnianie danych osobowych 

Przesłane dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

 • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
 • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownik przechowane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Partnerów Europejskiego Instytutu Miedzi Sp. z o.o. i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 • w przypadku czytelnego zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 • w przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 • dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
 • dane Użytkownika będą także przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.
Po upływie okresów przechowywania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Uprawnienia Użytkownika

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw Użytkownikawynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Użytkownika, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Z uprawnień tych Użytkownik może skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; Użytkownik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; dane Użytkownik będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: kiedy Użytkownik zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane Użytkownika nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być Użytkownikowi potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub umowy zawartej z Użytkownikiem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • w odniesieniu do wyrażonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych: gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Użytkownik się znalazł; dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Użytkownik może zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres: biuro@instytutmiedzi.pl

Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby dane Użytkownika nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli żądanie Użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Europejski Instytut Miedzi Sp. z o.o jego danych osobowych do organu nadzorczego GIODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej: Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari).

Należy jednak pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

Odnośniki do innych stron

Strona www.copperalliance.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Jednostki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi na stronach innych jednostek.

Zabezpieczenia danych osobowych

Administrator dokłada starań, aby chronić stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Należy zaznaczyć, iż dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom Spółki i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Administrator zobowiązuje się do dbania o wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej zgodnie z przepisami powrzechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Aktualizacja Polityki prywatności

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez Spółkę usług albo zmian regulacyjnych, Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na stronie internetowej. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.