Polityka przeciwtrustowa

Wytyczne w sprawie polityki przeciwtrustowej na spotkaniach i forach stowarzyszeń przemysłu miedziowego

Poniższe wytyczne, dotyczące zgodności z prawem antytrustowym Stanów Zjednoczonych, Japonii i Wspólnoty Europejskiej, mają na celu uregulowanie postępowania uczestników spotkań stowarzyszeń branżowych przemysłu miedziowego zarówno podczas samych spotkań, jak i nieformalnych dyskusji przed i po formalnym spotkaniu.

Ceny. Konkurenci nie powinni omawiać przyszłych cen (w tym także warunków sprzedaży) swoich produktów. Nie ma, co prawda całkowitego zakazu wzmiankowania ani powoływania się na bieżące lub przeszłe ceny, ale należy przestrzegać pewnych ograniczeń. Tego rodzaju powołania mogą być czynione wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z opracowywaniem programów stowarzyszenia. Na przykład, dopuszczalne jest odniesienie się do konkretnego poziomu cen w porównywaniu kosztów produktu z miedzi i konkurencyjnego produktu. Zawsze, kiedy to możliwe, takie odniesienia powinny być uprzednio omówione z doradcą prawnym.

Informacje dotyczące konkurencji. Konkurenci nie powinni omawiać udziału w rynku konkretnego producenta wyrobów z miedzi lub udziału wyrobu danego producenta. Ponadto, nie należy na spotkaniu poruszać niczego, co mogłoby być interpretowane jako sugerowanie udziału w rynku takich produktów lub poziomu produkcji wytwórcy. Całkowity udział w rynku wyrobów z miedzi może być omawiany w aspekcie ich ogólnego uznania na rynku i w odniesieniu do konkurencji z produktami wytwarzanymi z innych materiałów niż miedź.

Nowe produkty. Konkurenci nie mogą wspierać ani zniechęcać do wprowadzenia nowego produktu przez innego konkurenta lub ujawniać planów zmiany wielkości produkcji istniejącego produktu lub wprowadzenia nowego produktu przez konkretne przedsiębiorstwo miedziowe. Żadne przedsiębiorstwo nie może ujawniać innemu przedsiębiorstwu czy jest w stanie wyprodukować lub wprowadzić na rynek nowy produkt. Nowe produkty mogą być omawiane w sensie technicznym lub z punktu widzenia ich ogólnego uznania na rynku i konkurencji z produktami wytwarzanymi z innych materiałów niż miedź. Ponadto, można rozważać proponowane metody i wyniki badań w skali przemysłowej i laboratoryjnej.

Rola doradcy prawnego. Doradca prawny uczestniczy w zebraniach Rady Nadzorczej stowarzyszenia, aby doradzać pracownikom stowarzyszenia i innym uczestnikom spotkania w zakresie przepisów prawa przeciwtrustowego i baczyć, aby żaden z omawianych tematów lub rozpowszechnianych materiałów nie stanowi nawet pozoru naruszenia zasad przeciwtrustowych. Jeżeli w trakcie spotkania doradca prawny ma przekonanie, że dyskusja schodzi na wrażliwy lub niewłaściwy temat, wyraża on swoje przekonanie i żąda, aby uczestnicy powrócili do mniej wrażliwego tematu.