IMO MARPOL GHS

Międzynarodowa Organizacja Morska, Konwencja MARPOL Aneks V oraz Kodeks IMSBC

W roku 2012 Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organisation) wprowadziła nowe wytyczne w zakresie rozwoju usystematyzowanych sposobów oceny zagrożeń odnośnie masowych ładunków stałych. Mające tu zastosowanie normy prawne, które obecnie muszą być przestrzegane przez dostawców/przewoźników materiałów transportowanych jako masowe ładunki stałe to, po pierwsze, MARPOL Załącznik V opracowany w celu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego oraz, po drugie, Międzynarodowy morski kodeks stałych ładunków masowych (IMSBC), którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego transportu masowych ładunków stałych.

Są dwie konsekwencje tychże wytycznych, mianowicie, po pierwsze, od 1 stycznia 2013 roku* pozostałości ładunków spełniających pewne kryteria nie mogą już być wyrzucane do morza. Pozbywanie się suchych pozostałości oraz/lub wody będącej pozostałością po myciu musi odbywać się „w odpowiednich odbiorczych obiektach portowych”. Po drugie, w przypadku braku dostępności takich obiektów, kapitan statku ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia przewozu ładunku.

Spedytorzy muszą się zdeklarować, czy ich ładunki są szkodliwe dla środowiska morskiego czy nie. Deklaracje takie muszą stanowić część dokumentów spedycyjnych i kompetentne władze portu kraju załadunku bądź rozładunku muszą być zawiadamiane. Dostawcy, klienci oraz firmy spedycyjne muszą pracować wspólnie, aby ocenić czy istnieje dostępność odpowiednich odbiorczych obiektów portowych w porcie rozładunku lub w następnym porcie załadunku.

W grudniu 2012 roku ECI ukończyła projekt mający na celu wspomaganie globalnego przemysłu miedziowego (producentów, handlowców i klientów) w wypełnianiu tych zobowiązań. W szczególności, projekt ten określa w przybliżeniu sposób dokonania klasyfikacji ładunków masowych takich jak koncentraty miedzi, kamień miedziowy, żużel i złom a następnie w jaki sposób zdefiniować, które ładunki masowe stałe należy sklasyfikować jako „Szkodliwe dla Środowiska Morskiego” w rozumieniu MARPOL Załącznik V od 1 stycznia 2013 roku oraz które ładunki masowe spełniają kryteria IMSBC-MHB od 1 stycznia 2015 roku.

2-stronicowy arkusz wytycznych IMO odnośnie tymczasowej klasyfikacji jest dostępny tutaj.

*Na spotkaniu w dniu 16 maja 2013 roku Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO wyraził zgodę, aby do 31 grudnia 2015 roku woda będąca pozostałością po myciu ładowni, w której uprzednio mieściły się stałe ładunki masowe sklasyfikowane jako HME, mogła być usuwana poza określonymi obszarami pod warunkiem, że:

  • kapitan statku stwierdzi, że nie istnieją odpowiednie portowe obiekty odbiorcze w miejscu rozładunku bądź w następnym porcie, do którego ma zawinąć statek;
  • statek jest w trakcie rejsu i w miarę możliwości jest oddalony od najbliższego lądu, jednakże nie mniej niż w odległości 12 mil morskich;
  • przed myciem, pozostałość po masowym ładunku stałym jest usuwana (i pakowana do worków do wyrzucenia na terenie lądu) w miarę możliwości i ładownie są sprzątane;
  • w studzienkach zęzowych stosowane są filtry w celu gromadzenia wszelkich pozostałości stałych cząstek i minimalizowania usuwania stałych cząstek; oraz
  • proces usuwania jest rejestrowany w Księdze Rejestracyjnej Odpadów i władze danego państwa są zawiadamiane przy użyciu Revised Consolidated Format for Reporting Alleged Inadequacies of Port Reception Facilities (Skonsolidowanego Formularza Zgłaszania Rzekomych Nieprawidłowości w Działalności Odbiorczych Obiektów Portowych) (MEPC.1/Circ.469/Rev.2).
Jak dołączyć do przedsięwzięcia handlowego światowego przemysłu miedziowego w sprawie IMO-GHS?

Informacje na temat w jaki sposób podmioty nie będące członkami ECI mogą uczestniczyć w ww. przedsięwzięciu są dostępne tutaj.