Program Europejskiego Przemysłu Miedziowego

Konkurencyjność przemysłu miedziowego w Europie i korzyści z niej płynące

Charakterystyczne właściwości miedzi i jej stopów to przede wszystkim 100% zdolność do recyklingu, wysoka przewodność elektryczna i cieplna, zdolność do łatwego przetwarzania i trwałość. Dzięki tym właściwościom, miedź jest stosowana w wielu technologiach, które mają ogromny wpływ na konkurencyjność Europy teraz i w przyszłości.

Miedź wpływa również znacząco i pozytywnie na łagodzenie zmian klimatycznych poprzez podniesienie efektywności energetycznej, zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz upowszechnienie technologii odnawialnych. Tylko dzięki zwiększonemu zużyciu miedzi możemy osiągnąć cele wyznaczone w programie EU „20/20/20”. Przykładowo, silniki elektryczne zużywają około 60 % zapotrzebowania na energię elektryczną w całym przemyśle. Pełna implementacja standardów sprawności silników elektrycznych (MEPS – Minimum Energy Performance Standards) będzie wymagała zwiększenia zużycia miedzi na uzwojenia silników o 50%. Przyniesie to także oszczędności energii w wysokości 135 TWh/rok (tj. więcej niż łączne zużycie energii Finlandii i Grecji) oraz uniknięcie emisji CO2 w wysokości 63 milionów ton rocznie. Inny przykład – jeżeli każdy obywatel Unii Europejskiej wykorzystywałby 1m kw. paneli solarnych do wytwarzania ciepłej wody to można by zaoszczędzić rocznie 80 milionów ton emisji CO2.
Aby zrealizować wizję ekologicznego systemu transportu (o zmniejszonej emisji CO2), w którego skład wchodziłyby bardziej przystępne hybrydowe i elektryczne pojazdy a także szybka kolej, potrzebna jest ogromna ilości miedzi. Silnik elektryczny samochodu hybrydowego zawiera 50 kg miedzi. Każdy pociąg szybkobieżny zawiera 10 ton miedzi, a dodatkowo ok. 10 ton miedzianych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych na kilometr szlaku kolejowego. Źródła energii elektrycznej o niskiej emisji dwutlenku węgla, takie jak źródła energii odnawialnej, oraz systemy generacji rozproszonej niezbędne do ich przyłączenia i zarządzania nimi, zużywają od 4 do 10 razy więcej miedzi niż scentralizowane wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych.

Przemysł miedziowy nieustannie inwestuje w nowoczesne technologie tak, aby ich rezultaty miały pozytywny wpływ na gospodarkę i środowisko, jak również polepszały efektywność wykorzystania zasobów w produkcji wyrobów miedzianych. Miedź używana w procesorach komputerowych układach scalonych i w sprzęcie oraz w aplikacjach IT zapoczątkowała Erę Technologii Cyfrowej. Bardzo widocznym przykładem efektywnego wykorzystania miedzi jest używanie bardzo cienkich a zarazem bardzo wydajnych stopów miedzianych w procesie miniaturyzacji codziennych przedmiotów, takich jak telefony komórkowe, komputery, przenośne odtwarzacze muzyki.
Jedną z bardziej cenionych właściwości miedzi jest możliwość wielokrotnego przetwarzania, bez utraty właściwości. W 2011 r., 41% zapotrzebowania Unii Europejskiej na miedź pokrywane było z recyklingu zużytych produktów i odpadów produkcyjnych. Wskazuje to na miedź, jako jeden z najbardziej ekologicznych surowców naturalnych.

Inspirowany przez odpowiedzialność społeczną, tendencje rynkowe i politykę Unii Europejskiej, przemysł miedziowy mocno zainwestował w zmniejszenie zużycia energii, redukowanie emisji oraz procesy technologiczne, które przetwarzają zużyte i bardziej złożone produkty miedziane, takie jak odpady elektryczne i elektroniczne. Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia i postęp w tych kierunkach są dobrze uzasadnione w dokumentach referencyjnych dla najlepszych dostępnych technik, tzw. BREF, w ramach Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC). Unia europejska ma teraz najczystsze i najbardziej energooszczędne huty miedzi na świecie. Pomimo, iż 30% energii w hutach jest zużywana na ochronę środowiska (w postaci filtrów powietrza i oczyszczalni wody) to od 1995 roku, zużycie energii na 1 tonę produkcji zmniejszyło się o 54%. Ponadto, emisje dwutlenku siarki stanowiły tylko 8% średniej światowej emisji.