Ramy regulacyjne

Ramy regulacyjne

Zarówno, gdy chodzi o zwiększenie sprawności i poprawę parametrów jakościowych zastosowań w dziedzinie energii i opieki zdrowotnej, czy też uczynienie transportu, architektury oraz systemów ogrzewania i chłodzenia bardziej przyjaznymi dla środowiska, produkty z miedzi nigdy dotąd nie miały tak dużego znaczenia dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.

Poprzez działania ECI i Eurometaux europejski przemysł miedziowy jest zaangażowany we współpracę z instytucjami Unii Europejskiej we wspomaganiu osiągnięcia priorytetowych celów w takich obszarach jak zmiany klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i reindustrializacja Europy. Jednocześnie, przemysł ten wymaga polityk i działań ochraniających jego konkurencyjność i zatrudnienie, które generuje. Kluczowe zagadnienia obejmują: System Handlu Uprawnieniami do Emisji i system Rejestracji, Oceny, Udzielania Zezwoleń w zakresie Chemikaliów (REACH) i ceny energii.

Rządy krajów Unii Europejskiej przyjmują coraz bardziej złożone regulacje obejmujące np. ochronę konsumenta i środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy, procesy przemysłowe i transport odpadów zawierających metale. ECI jest zaangażowany we współpracę z regulatorami, aby zapewnić, że regulacje te zapewniają sprawiedliwe traktowanie produkcji miedzi oraz dostępu produktów z miedzi do rynku. Jedną z podstawowych kompetencji ECI jest wykorzystanie szerokiego wachlarza badań historycznych nad wpływem miedzi na środowisko i na ludzkie zdrowie, w celu wypełnienia luk w danych poprzez niezależne badania i skonsolidowania tych wyników w postaci użytecznej informacji.

Dobrowolna Ocena Ryzyka dla Miedzi i dokumentacja REACH (dossier) są najbardziej obszernymi i aktualnymi dostępnymi ocenami. Zarówno dla przemysłu jak i dla decydentów i regulatorów w całym świecie jest ważne, także w kategoriach efektywnego korzystania z zasobów, aby przyszłe regulacje prawne i normy zostały oparte na tych ocenach.

Ta sekcja zawiera przegląd najważniejszych regulacji i inicjatyw mających obecnie wpływ na przemysł miedziowy i jego łańcuch wartości.

Przemysł miedziowy podjął działania wyprzedzające w celu zachowania obowiązku należytej staranności poprzez dobrowolne inicjatywy takie jak Dobrowolna Ocena Ryzyka dla Miedzi czy też opracowanie Profilu Środowiskowego Produktów z Miedzi.

Podmioty będące członkami Europejskiego Instytutu Miedzi (ang. ECI) wypełniły swoje zobowiązania względem REACH. Dostarczają one także Komisji Europejskiej informacje potrzebne do badań nad Schematem Handlu Emisjami.

Europejska Federacja Producentów i Przetwórców Metali Nieżelaznych promująca i reprezentująca interesy przemysłu metali nieżelaznych, z siedzibą w Brukseli.