REACH

REACH

“Europejski Instytut miedzi jest gotów wspierać wszystkie podmioty rejestrujące substancje w systemie REACH”

Aktualizacja 20 czerwca 2013

W listopadzie 2010, przed upływem ostatecznego terminu dla przewozów > 1000 ton, właściwi Wiodący Rejestrujący z Konsorcjum Miedzi REACH zarządzanego przez ECI złożyli, z wynikiem pozytywnym, wspólne przedłożenia dossier dla miedzi, końcowego żużla odpadowego i dwunastu substancji pośrednich.

W wyniku intensywnych działań ECI i ekspertów z podmiotów będących członkami Konsorcjum wszyscy członkowie Konsorcjum otrzymali dossier rejestracyjne w formacie IUCLID oraz wytyczne “krok-po-kroku” dotyczące przedłożenia. Każde dossier zawiera raport bezpieczeństwa chemicznego, w tym “zastosowania zidentyfikowane” i “kody deskryptorów użytkowników”, oraz zalecenia dla działań zarządzania ryzykiem i propozycje klasyfikacji i oznakowania.

28 stycznia 2013 Wiodący Rejestrujący przedłożył Agencji ECHA uaktualnienie wspólnego dossier dla miedzi w części dotyczącej skutków.

ECI będzie nadal wykorzystywać tę publiczną stronę internetową, aby uświadamiać rejestrującym oferowane możliwości i usługi. Upoważnienia, tzw. “Letters of Access” są dostępne dla przedsiębiorstw wspierających wraz z ich zobowiązaniami rejestracyjnymi. Ostateczny termin dla substancji transportowanych w ilościach 100‑1000 ton upłynął 31 maja 2013 r. Termin dla pozostałego zakresu tonażu 1‑100 ton upływa 31 maja 2018 r.

Postanowienia i Warunki oraz opłaty za “Letters of Access” są dostępne przez przycisk prawego menu. Dostępne są także zestawienia ostatnich propozycji klasyfikacji i oznakowania.

Podczas gdy dostarczanie kart bezpieczeństwa w dół łańcucha dostaw jest obowiązkiem indywidualnych producentów, Konsorcjum ECI dostarcza ważne ogólne wytyczne dotyczące scenariuszy ekspozycji na miedź dla dalszych użytkowników – kliknij przycisk miedź w prawym menu.

W jaki sposób konsorcjum zastosowało zasady REACH do łańcucha wartości miedzi?

Przepisy REACH wymagają, aby w łańcuchach wartości było rozróżnienie między różnymi kategoriami materiałów. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć jak ECI wprowadza dla miedzi podział na: surowce naturalne, substancje, preparaty i artykuły.

Jakie produkty obejmuje działalność Konsorcjum ECI?

Miedź pierwotna i wtórna jako metall ( Kliknij tutaj żeby zobaczyć stanowisko Konsorcjum w sprawie odzyskiwanych materiałów), żużle z produkcji miedzi, sprzedawane jako produkt finalny; ściśle określone serie produktów ubocznych (pośrednich) pochodzących z wytopu/rafinacji i procesów produkcji półfabrykatów. (Zobacz listę poniżej).

Miedź, miedź anodowa & blister, kamień miedziowy, miedź czarna, szlamy, Copper Speiss (kamień arsenowy zawierający Cu), żużle, zgorzelina miedziana (zendra), pył pofiltracyjny, elektrolity miedziowe, kwas siarkowy z odsiarczania, odpady miedzionośne, miedź Cupro, końcowy żużel odpadowy.