W przyszłości nie powinno zabraknąć miedzi

Rosnący popyt

Kilka długoterminowych trendów napędza obecnie wzrost popytu na miedź i należy oczekiwać, że tendencja ta utrzyma się w nadchodzących dziesięcioleciach. Do tych trendów zalicza się zwiększone wykorzystanie elektroniki przez konsumentów, wzrost liczby pojazdów elektrycznych (EV), wzmożone pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz ciągłe dążenie do poprawy efektywności energetycznej – a wszystkie one wymagają znacznych ilości miedzi do funkcjonowania.

Czy wystarczy miedzi?

Według badań agencji United States Geological Survey[USGS] światowe rezerwy miedzi szacuje się na ok. 830 milionów ton, natomiast roczne zużycie miedzi wynosi 28 milionów ton. Ponadto, zgodnie z danymi USGS, od 1950 roku zawsze istniały rezerwy miedzi obliczone na 40 lat i zasoby na ponad 200 lat. Zasoby są znacznie większe i obejmują: rezerwy, odkryte złoża, które są potencjalnie opłacalne oraz przewidywane nieodkryte złoża. Zasoby miedzi wynoszą łącznie 5 mld ton (USGS, 2014 i 2017). Oprócz zasobów, warto zauważyć, że obecnie 35% popytu zaspokaja się miedzią pochodzącą z recyklingu, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na miedź wydobywczą.

Dane są jednoznaczne. Jest wystarczająco dużo miedzi, aby zaspokoić obecny i przyszły popyt – nawet biorąc pod uwagę spodziewany wzrost zapotrzebowania na miedź w nadchodzących latach. O ile surowca nie zabraknie, by zwiększyć liczbę odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych, wykorzystanie miedzi w celu zaspokojenia tego zapotrzebowania musi być realizowane w sposób inteligentny i efektywny. Aby mieć pewność, że tak się stanie, konieczne będą inwestycje ze strony przemysłu, podobnie jak pewność i stabilność polityczna.

Zobacz: Przyszłość przemysłu miedzi w transformacji energetycznej 

Przemysł miedziowy już teraz inwestuje znaczne środki w innowacje i zrównoważone rozwiązania. Co roku, członkowie Copper Alliance inwestują łącznie 20 miliardów dolarów, aby zwiększyć swój wkład w zrównoważony rozwój w obszarach takich jak ochrona środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa działalności. To jednak nie wystarczy. Chociaż prawdą jest, że przemysł może i powinien zrobić więcej, aby zapewnić, że miedź jest wydobywana, wykorzystywana i poddawana recyklingowi w sposób zrównoważony, potrzebna jest również stabilność polityczna i otoczenie regulacyjne sprzyjające takim inwestycjom.

Miedź znajduje się w ponad 20 krajach na całym świecie. Według danych Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Miedzi z 2017 roku największymi światowymi producentami są Chile, Peru, Chiny i Stany Zjednoczone. Wydobycie miedzi nie jest zatem uzależnione od jednego konkretnego kraju lub regionu, jak ma to miejsce w przypadku innych surowców. Ta różnorodność przekłada się na większą stabilność rynku miedzi i obniża profil ryzyka dla miedzi.

Stabilność miedzi produkowanej w różnych regionach musi być jednak powiązana ze stabilnością polityczną, jeśli miedź ma być wydobywana i przetwarzana w sposób wydajny i zrównoważony. Kwestie takie jak procesy wydawania pozwoleń, które często są powolne w przypadku rozbudowy istniejących kopalń w celu zaspokojenia rosnącego popytu na miedź, mogłyby zostać usprawnione  w momencie większej stabliności politycznej.

Pewność polityczna i stabilne ramy udzielania zezwoleń zapewniają również wdrożenie i utrzymanie standardów środowiskowych oraz dają możliwość zaangażowania społeczności lokalnych przez przemysł.

Czytaj też: W zakresie transformacji energetycznej przed Polską spore wyzwania

Recykling pomoże ustabilizować podaż miedzi

Recykling i gospodarka o obiegu zamkniętym muszą być brane pod uwagę podczas rozmów o zaspokojeniu przyszłego popytu na miedź. Miedź jest obecnie poddawana recyklingowi w znacznym stopniu. ICSG szacuje, że w 2016 roku prawie 30% globalnego wykorzystania miedzi pochodziło z miedzi poddanej recyklingowi. Ze swej natury miedź jest materiałem odnawialnym, ponieważ nie traci jakości, gdy jest ponownie wykorzystywana do innych celów. Recykling miedzi nie tylko przyczyni się do zaspokojenia popytu, ale także sprawi, że przemysł stanie się jeszcze bardziej zrównoważony i zapewni większą ochronę zasobów naturalnych planety.

Pomimo i tak już znaczących wskaźników recyklingu, przemysł miedziowy może pójść dalej. Nadal istnieje niewykorzystany potencjał dla przemysłu w zakresie recyklingu. Jest to szansa ekonomiczna, którą przemysł musi wykorzystać, pomagając w podtrzymaniu własnej działalności, ale także tworząc bardziej zrównoważoną gospodarkę w dłuższej perspektywie czasowej.

Podczas gdy wysoki wskaźnik recyklingu w przemyśle miedziowym oraz potencjał w zakresie jeszcze większego recyklingu robią wrażenie, sam recykling nie wystarczy, aby zaspokoić popyt i zapewnić stabilną podaż miedzi. Konieczne będzie kontynuowanie wydobycia nowej miedzi. Rozwiązaniem umożliwiającym zaspokojenie rosnącego popytu w sposób zrównoważony jest połączenie tych dwóch efektywnych i zrównoważonych sposobów wydobywania miedzi z odpowiednimi standardami środowiskowymi i wysokimi wskaźnikami recyklingu w celu jak najlepszego wykorzystania miedzi obecnie dostępnej na rynku.

Nawet jeśli popyt nadal rośnie z powodu tendencji konsumenckich i przemysłowych, nie ma obaw o stabilną podaż miedzi. Aby utrzymać tę stabilną podaż w sposób efektywny i zrównoważony, muszą istnieć inwestycje ze strony przemysłu oraz stabilność polityczna niezbędna do realizacji tych inwestycji. Wyższe wskaźniki recyklingu miedzi z jednej strony, ale i wpisanie się przemysłu w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym z drugiej, mają kluczowe znaczenie dla długoterminowej stabilności i zrównoważonego rozwoju przemysłu miedziowego na świecie.